Algemene Voorwaarden

Typical Dutch Art – Peet’s Palette

 1. Definities
  1. Mevrouw P.J.C.M. Wessels, wonende te Breda, h.o.d.n. Typical Dutch Art en Peet’s Palette, gevestigd te Breda en Roosendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20089532.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

opdrachtnemer: mevrouw P.J.C.M. Wessels, h.o.d.n. Typical Dutch Art en/of Peet’s Palette

opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan opdrachtnemer en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn met opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 1. Totstandkoming overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen/offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Een aanbieding van opdrachtnemer verplicht haar niet om een gedeelte van het aanbod te leveren tegen een evenredig gedeelte van de aangeboden prijs.
  3. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, van welke aard dan ook, verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbod daarop baseren.
  4. Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een bevestiging zend van de overeenkomst aan opdrachtgever.
  5. Als degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als opdrachtgever. In dat geval of in geval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan opdrachtnemer toekomen ter zake van honorarium, verschotten, BTW, incassokosten, rente. e.d.
 1. Prijs
  1. Door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder materiaalprijzen, verzendkosten, belastingen en, indien van toepassing, wisselkoersen.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorzienbare kostenverhogende omstandigheden hebben voorgedaan na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Opdrachtnemer is gehouden om opdrachtgever hiervan middels een schriftelijke of elektronische kennisgeving in kennis te stellen. Opdrachtgever is gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst op te zeggen.
 1. Inschakeling van derden
  1. Opdrachtnemer is bevoegd namens en voor rekening van opdrachtgever diensten van derden te betrekken, welke nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
  2. Het is mogelijk dat derden die worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid beperken. Het is opdrachtnemer toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens opdrachtgever te aanvaarden.
  3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden of voor tekortkoming in van derden ontvangen informatie.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde exclusief alle rechten op de door haar in het kader van de opdracht bedachte producten, ideeën, etc., meer in het bijzonder de door haar gemaakte afbeeldingen, schilderijen, foto’s, ontwerpen, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na levering nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op verzoek van opdrachtgever.
  2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt, geëxploiteerd of ter beschikking worden gesteld, anders dan voor het doel waarvoor de zaken door opdrachtnemer vervaardigd zijn.
  3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 1. Betalingsvoorwaarden
  1. Betaling van de facturen van opdrachtnemer dient door opdrachtgever te geschieden op de wijze zoals op de facturen van opdrachtnemer vermeld. De betalingstermijn van de facturen is 14 dagen na de factuurdatum.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van zaken vooruitbetaling te vorderen van (een gedeelte van) de met de opdracht of te leveren zaken gemoeide kosten.
  3. Bij gebreke van tijdige (vooruit) betaling is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling op te schorten en is door opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
 1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit voor Vergoeding Buitengerechtelijk Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
 2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van alle door opdrachtnemer geleverde zaken gaat pas over op opdrachtgever, zodra deze alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.
  2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de door opdrachtnemer geleverde zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan.
 1. Ontbinding
  1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, van toepassing verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of onder curatele stelling van opdrachtgever, of in geval van overdracht, stilligging of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen gerechtigd om het reeds door haar gepresteerde gedeelte van de overeenkomst bij opdrachtgever in rekening te brengen en hiervan betaling te vorderen.
  2. Het bovenstaande laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding of opschorting geleden schade.
  3. Opdrachtnemer is in het geval van ontbinding of opschorting nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade aan opdrachtgever.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. De door opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst aangegeven leveringstermijn is indicatief en bindt opdrachtnemer niet. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, met inachtneming van een redelijke termijn.
  2. Eventuele opdrachten aan opdrachtnemer voor het verzorgen van workshops of cursussen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In geval van annulering uiterlijk de veertiende dag voor het leveren van de prestatie door opdrachtnemer is opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien de annulering geschiedt voor de derde dag dat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst zou aanvangen, is opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd. Bij latere annulering is opdrachtnemer de volledig overeenkomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd.
  3. Annuleringen dienen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Voor wat betreft de bovengenoemde termijnen is de datum van ontvangst van de schriftelijke mededeling leidend.
 1. Overmacht
  1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is de verplichtingen na te komen.
  2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
  3. In geval van opschorting of ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht, heeft geen van beide partijen recht op vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding geleden schade.
 1. Reclames
  1. Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf dagen na constatering, dan wel gerekend vanaf het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs van de gestelde gebreken kennis had kunnen nemen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
  2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van één jaar na het voltooien van de overeenkomst of opdracht waarop zij betrekking hebben.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en derden voor schade, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van zaken is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis(sen). De eventuele samenloop van overeenkomsten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
  3. Voor zover de aansprakelijkheidsverzekering in enig geval geen recht op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer slechts beperkt tot de som gelijk aan het bedrag waarvoor door opdrachtnemer jegens opdrachtgever aanspraak bestaat aan honorarium in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en)
  4. Bij deelname aan door opdrachtnemer verzorgde workshops of andere activiteiten, dienen de deelnemers aangepaste kleding en schoeisel te dragen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan kleding of schoeisel die ontstaat door deelname aan door opdrachtnemer verzorgde workshops of activiteiten.
  5. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de organisatie van workshops of activiteiten van opdrachtgever te verlangen een deugdelijke ongevallen-  aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarmede opdrachtnemer wordt gevrijwaard van eventuele aanspraken van opdrachtgever en/of deelnemers voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat bij deelname aan door opdrachtnemer verzorgde workshops en activiteiten. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren voor  aanspraken van deelnemers ter zake schadevergoeding.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De burgerlijke rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg van geschillen kennis te nemen, tenzij opdrachtnemer anders verkiest.
 1. Depot
  1. De voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Peet’s Palette”of “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Typical Dutch Art”.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 2009532 en treden in werking met ingang van 1 september 2014. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de voorwaarden tussentijds door opdrachtnemer worden gewijzigd en zulks ter kennis van opdrachtgever wordt gebracht.